Renowacja zabytków

System Renotherm – unikalny system łączący w sobie termoizolacyjne cechy perlitu z rygorystycznymi zaleceniami WTA

ZASTOSOWANIE

Termorenowacyjny system tynkarski Renotherm R przeznaczony jest do wykonywania warstw odnawiających elewację budynku zgodnie z zaleceniami WTA (Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege (WTA) e.V. (Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne na rzecz Ochrony Budynków i Zabytków (WTA) e.V.) E-2-9 (zastępują 2-9-04) oraz do poprawy współczynnika przenikania ciepła ścian.

System Renotherm R to unikalny zestaw produktów, łączący najbardziej precyzyjne wymagania dotyczące wykorzystania tynków do renowacji powierzchni ścian budynków, będących pod nadzorem Konserwatorów Zabytków razem z możliwościami ciepłochronnymi tynku perlitowego.

Przeznaczony do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Tynk renowacyjny na bazie perlitu przy zastosowaniu wewnętrznym umożliwia docieplenie ściany w budynku będącym pod ochroną Konserwatora Zabytków, a potencjalny kondensat wody na styku ściana-termoizolacja zostanie odparowany do wnętrza pomieszczenia – powierzchnia samego tynku pozostanie sucha i blokuje pojawianie się grzybów lub pleśni. Cecha ta ma również potencjalne zastosowanie w budynkach docieplanych od zewnątrz w systemie ETICS (dawniej BSO), wykorzystującymi jako materiał izolacyjny styropian, ograniczającymi transport pary wodnej.

Renowacja zabytków

Zagadnienie renowacji budynków mających wartość historyczną jest od wielu lat przedmiotem głównego zainteresowania Stowarzyszenia WTA (Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege (WTA) e.V. (Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne na rzecz Ochrony Budynków i Zabytków (WTA) e.V.). Najnowsze zalecenia opublikowane w zeszycie nr E-2-9 określają dokładnie parametry i technologie, jakie dotyczą produktów służących odbudowaniu świetności zabytków. Zalecenia te są też cenne również przy odnawianiu budynków, które nie są pod nadzorem Konserwatora Zabytków, ale są naruszone zębem czasu i konieczne jest zastosowanie odpowiednich technik i produktów.

Spotkanie założycielskie stowarzyszenia WTA odbyło się jeszcze w roku 1976, po kilku latach obserwacji założycieli brakiem zainteresowania środowiska stworzeniem współczesnych, długofalowych rozwiązań renowacji budynków o wartości historycznej. Rok później odbyła się formalna rejestracja stowarzyszenia.

Od ponad czterdziestu lat WTA publikuje szereg prac dotyczących szeroko rozumianej renowacji zabytków, z których nasza firmę interesuje szczególnie jedna z publikacji, aktualnie o numerze E-2-9 – Sanierputzsysteme, traktująca dokładnie problematykę odnowienia elewacji murowanych budynków zabytkowych. Instrukcja zawiera szereg zaleceń dotyczących między innymi właściwości fizycznych zapraw oraz ich zastosowania na ścianach o różnym stopniu degradacji pod wpływem czasu.

Co do zasady, odświeżenie powłoki murów przy pomocy tynków powinno dać możliwość jak najbliższego odwzorowania technologii użytej po ich wzniesieniu oraz wyglądu elewacji . Część technik jest dzisiaj rzadko używana, ale z kolei nowe produkty nierzadko przewyższają możliwości starych receptur tynkarskich. Mamy jednak obecnie sytuację, kiedy przy pomocy nowych technologii i produktów możemy przywrócić świetność budynków prawdopodobnie na kolejnych wiele, wiele lat.

System Renotherm R dzięki użyciu perlitu ekspandowanego jako bazy daje unikalną możliwość jednoczesnego odbudowania tynków w budynku, zarówno od strony zewnętrznej jak i wewnętrznej według zaleceń Instytutu WTA przy okazji wykorzystując wyjątkowe cechy perlitu.

Zalecenia WTA E-2-9 – ogólny opis

W czasie funkcjonowania Stowarzyszenia WTA powstało wiele zaleceń, dotyczących renowacji bardzo wielu powłok i podłoży, w tym również to, które dotyczy odnowy elewacji budynków murowanych – nowoczesne produkty z systemu Renotherm są unikalną odpowiedzią na wymagania tych zaleceń. Kluczowe dla budowy tynków w systemie WTA jest wiązanie soli budowlanych.

Jednym z podstawowych problemów dotykających budynki historyczne jest dotknięcie elewacji korozją pod wpływem soli budowlanych transportowanych wraz z wodą przez mury na zewnątrz tynku – powoduje to bardzo nieładnie wyglądające wykwity, a w przypadku gorszym, krystalizacja soli w pod tynkiem lub w jego strukturze wywołać może pękanie lub całkowite odpadnięcie tynku.

Dlatego też kluczowa dla każdego tynku renowacyjnego jest zdolność do wiązania soli w głębszych warstwach tynku – stąd konieczna jest odpowiednia porowatość tynku. Unikalną cechą zapraw Renotherm jest wiązanie soli na dwa sposoby – w specyficznych dla perlitu ekspandowanego kawernach na powierzchni każdego ziarna perlitu oraz porowatości wynikającej z budowy samej mieszanki. Z drugiej strony założyć należy jednocześnie, że projekt renowacji budynku obejmuje zlikwidowanie transportu wody do murów.

Zalecenia WTA określają dokładnie, w jaki sposób należy wykonać warstwy tynku, żeby zapewnić wytransportowanie ze ściany nadmiaru wody bezpiecznie dla samego tynku tak, aby uniknąć jego zniszczenia w dłuższym czasie. System Renotherm jest jednocześnie przygotowany na transport wody z solami i związanie ich w swojej grubości a następnie odparowanie nadmiaru wody do otoczenia – istotna tutaj jest duża dyfuzyjność wyschniętego tynku.

Dodatkową cechą systemu Renotherm jest kolejna atut wynikający z zastosowania perlitu – wszystkie nasze produkty mają cechy termoizolacyjne, stąd określenie: tynk termorenowacyjny.

Szczegółowe odniesienia do zaleceń WTA znajdują się na poszczególnych kartach produktów.

Składniki systemu RENOTHERM

 

Renotherm R21 – obrzutka perlitowa

W systemie termorenowacji jedna z pierwszych warstw – poprawia przyczepność tynku renowacyjnego lub podkładowego zapewniając jednocześnie całkowite przenikanie wody z ze ściany, transportującej sole do warstwy buforującej w tynku.

Charakterystyczna dla obrzutki na bazie perlitu jest wysoka przepuszczalność wody, co jest warunkiem koniecznym dla tej warstwy. Obrzutka poza polepszeniem przyczepności powinna być nakładana w warstwie nie grubszej niż 5 mm przy kryciu maks. 75%, co również zapewnia przepuszczenie migrującej ze ściany wody z solami do wyższych warstw tynku – renowacyjnej lub układu: tynk podkładowy plus tynk renowacyjny.

Obrzutka perlitowa Renotherm R21 może delikatnie osypywać się przy warstwach mniejszych niż 2-3 mm – wynika to z bardzo szybkiego schnięcia narzutu i nie jest wadą. Warto jednak pamiętać, aby ścianę pokrytą obrzutką przez narzutem warstwy tynku zwilżyć wodą przy pomocy szczotki malarskiej, co usunie luźny, nie związany perlit ze ściany.

Przejdź do produktu Renotherm R21

Renotherm R22 – ciepłochronny, podkładowy tynk perlitowy

W systemie termorenowacji jedna z warstw środkowych, związana z obrzutką – zapewnia skuteczne buforowanie soli budowlanych transportowanych ze ściany. Grubość tej warstwy wynika ze stanu zasolenia ściany, możliwe jest nałożenie do 5-6 cm perlitowego tynku termorenowacyjnego Renotherm R22, co przełoży się na odpowiednie zmniejszenie strat energetycznych ściany.  

Charakterystyczny dla tynku podkładowego Renotherm R22 na bazie perlitu jest wysoki współczynnik wnikania wody, co jest warunkiem koniecznym dla tej warstwy. Tynk podkładowy jest warstwą dodatkową, stosowaną w przypadku średniego i wysokiego zasolenia ściany, wiążącą sole budowlane w swojej strukturze bez żadnych efektów dla zewnętrznej, dekoracyjnej warstwy elewacji. Efekt ciepłochronny tynku perlitowego jest tutaj unikalną cechą naszego produktu.

Podkładowy tynk termorenowacyjny Renotherm R22 powinien być nakładany warstwami metodą mokre na mokre w grubościach wynikających z doświadczenia tynkarza lub możliwości agregatu tynkarskiego.

Przejdź do produktu Renotherm R22

Renotherm R23 – ciepłochronny, renowacyjny tynk perlitowy

W systemie termorenowacji jedna z warstw zewnętrznych, związana z obrzutką lub tynkiem podkładowym – zapewnia buforowanie soli budowlanych transportowanych ze ściany. Grubość tej warstwy wynika ze stanu zasolenia ściany, możliwe jest nałożenie do 5-6 cm perlitowego tynku termorenowacyjnego Renotherm R23, co przełoży się na odpowiednie zmniejszenie strat energetycznych ściany.  

Charakterystyczny dla tynku podkładowego Renotherm R23 na bazie perlitu jest stosunkowo niski współczynnik wnikania wody, co jest warunkiem koniecznym dla tej warstwy. Ciepłochronny tynk renowacyjny jest związany z zewnętrzną warstwą dekoracyjną, stosowany w przypadku niskiego, średniego i wysokiego zasolenia ściany, w mniejszym stopniu wiążącą sole budowlane w swojej strukturze bez żadnych efektów dla zewnętrznej, dekoracyjnej warstwy elewacji. Efekt ciepłochronny tynku perlitowego jest tutaj unikalną cechą naszego produktu.

Ciepłochronny tynk renowacyjny Renotherm R23 powinien być nakładany warstwami metodą mokre na mokre w grubościach wynikających z doświadczenia tynkarza lub możliwości agregatu tynkarskiego.

Przejdź do produktu Renotherm R23